נעשה נשמע

נעשה נשמע נעשה נשמע

צרוף המילים נעשה ונשמע מלווה את כולנו מאז ומתמיד
מלווה ומטריד.. האם הציווי הבלתי מתפשר למלא קודם כל אחרי כל הוראה יכול לחיות בשלום עם החיים שלנו בזמן הזה?
השאלה הזו העסיקה את כל הדורות גם לפנינו ותילי תילים של פרושים התאמות והתפתלויות נדרשו לה.

כבר בזמן המקראי צומחות שתי 'מפלגות':
בספר שמות – 'נעשה ונשמע'
בספר דברים – 'ושמענו ועשינו'

"נעשה ונשמע" דבר אל האנשים שקיבלו את התורה מיד ראשונה במעמד אקסטטי בהר סיני ולהם מספיקה ההתגלות וההתלהבות  - "..וייקח ספר הברית ויקרא באזני העם ויאמרו על אשר דבר ה' נעשה ונשמע" (שמות יט)
"נשמע ונעשה" כבר פונה לכל הדורות שיבואו, דורות שיצטרכו להבין על מנת לפעול, ללמוד כדי לעשות.

"לב לדעת ועיינים לראות ואזנים לשמוע ... ושמרתם את דברי הברית הזאת ועשיתם אתם למען תשכילו את כל אשר תעשון"

ואני מציעה מפת דרכים ומפת שולחן.. שיש בה רצף. נשמע נעשה נשמע נעשה נשמע, בלי 'ו' החיבור
רצף שיש בו בחירה לכל דור ודור, לכל אחת ואחד!